Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

gotarina
5154 b431 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
5155 22ac 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
5158 e982 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
8154 8535 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
gotarina
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
gotarina
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viaretro-girl retro-girl
gotarina
9463 aed7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
gotarina
4532 729c 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones

June 30 2019

gotarina
8784 53e7 420
gotarina
1698 bfb0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
gotarina
5563 80fa 420
gotarina
4717 9a9d 420
Reposted fromwildatheart wildatheart viagreywolf greywolf
gotarina
gotarina
gotarina
1799 ea9e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
gotarina
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
gotarina

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

June 29 2019

gotarina
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viahwaiting hwaiting
gotarina
gotarina
6772 74de 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl