Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2018

gotarina
7908 14b7 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
1591 5f09 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
gotarina
1048 29ed 420
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaSkydelan Skydelan
gotarina
7257 bf29 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viaSkydelan Skydelan
gotarina
4687 8746 420
Reposted fromarwen arwen viaSkydelan Skydelan
gotarina
9397 3706 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viaSkydelan Skydelan
gotarina
2456 8871 420
Reposted fromnutt nutt viabiianca biianca
gotarina
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viabiianca biianca
gotarina
8708 4628 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
gotarina
6015 e313 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
3684 69e6 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawiksz wiksz
gotarina
7391 3c15 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
gotarina
4986 6d08 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gotarina
6308 36c0 420
gotarina
gotarina
2494 2550 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabiianca biianca
gotarina
3510 9edc 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viapatyna patyna
gotarina
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— andrzej sapkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
gotarina
Reposted frompeper peper via28mm 28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl