Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

6818 b813 420
Reposted fromcandle candle viamyszkaminnie myszkaminnie
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viaicetea123 icetea123
gotarina
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
8644 06d1 420

unicornsandbutane:

leandraholmes:

boondock-smokes:

kilis-invisible-beard:

I am sorry but I just CAN’T

still my favourite on set story ever

I still can’t believe they used IKEA FURNITURE FOR THE SET DESIGN!!! 

image

the Fjellowship of the Ring

Reposted fromGhostraita Ghostraita viaPsaiko Psaiko
gotarina

May 24 2017

gotarina
3853 5e64 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 21 2017

gotarina
7446 32bc 420
Reposted fromolalaa olalaa viahoseanna hoseanna
gotarina
1462 c0f4 420
Reposted fromzf zf
gotarina
9391 ae29 420
Reposted fromnatory natory viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
gotarina
3845 ee5f 420
Reposted fromkyte kyte viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
gotarina
8821 33ce 420
gotarina
gotarina
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viazf zf
gotarina
2424 c28a 420
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
8509 47ed 420
Reposted fromchristineroad christineroad viaveridiana veridiana
gotarina
0379 b935 420

nigdy nie lubiłam studentów (nawet jak sama studiowałam).
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viamontak montak

May 20 2017

gotarina
2248 fd9c 420
Why is Peter Pan always flying?
Reposted fromckisback ckisback viaelentarie elentarie
gotarina
6135 456f 420
Reposted fromfelicka felicka viaelentarie elentarie
gotarina
8464 d61d 420
Reposted fromNajada Najada viacornis cornis
1880 7a48 420

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl