Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

gotarina
8543 8a1c 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaalaalaala alaalaala
gotarina
gotarina
1995 fad6 420
Reposted fromaddoil addoil viastrzepy strzepy
gotarina
0828 117c 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
gotarina
3094 9298 420
Reposted fromdatfeel datfeel viaLuukka Luukka
gotarina
5507 bfe5 420
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
gotarina
Ale faceta poznaje się po tym, czy będzie przy Tobie, kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora, a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna

November 11 2019

gotarina
8314 a4ee 420
Reposted fromzciach zciach viaathlin athlin
gotarina
gotarina

November 10 2019

gotarina
2737 c111 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTheEvexe TheEvexe
gotarina
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname via28mm 28mm
gotarina
0121 d160 420
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
gotarina
Reposted fromsamuso samuso viairmelin irmelin
gotarina
Reposted frombluuu bluuu viaslodziak slodziak
gotarina
6956 09b4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
4750 6afe 420
Reposted fromdmnkam dmnkam viaslodziak slodziak

November 08 2019

gotarina
1453 374f 420
Reposted fromwyczes wyczes viapffft pffft
gotarina
9533 7acb 420
Reposted fromzciach zciach viaschlachtoros schlachtoros
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl